{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

De Economische Douaneregeling Actieve Veredeling

Actieve Veredeling (AV) is een economische douaneregeling, die het mogelijk maakt om niet-communautaire goederen met vrijstelling van rechten bij invoer, andere belastingen bij invoer en handels- en landbouwpolitieke maatregelen in Nederland of een ander EU-land binnen te brengen, om ze daarna in Nederland of ergens anders in de EU te laten bewerken (een veredelingshandeling te laten ondergaan), en de veredelde goederen vervolgens weer te laten vervoeren (buiten de EU te brengen).

Selecteer hier de gewenste containervaart en ontvang gelijk de absoluut laagste all-in prijs voor uw zeevracht. Boek direct en volg uw vracht realtime.

Veredelen

Goederen die onder de douaneregeling AV worden gebracht, kunnen de volgende veredelingen ondergaan:
• bewerking
• verwerking
• herstellingen
• gebruik/aanwending.

Bewerking

Met het bewerken van goederen wordt bedoeld het assembleren, het monteren en het aanpassen van de invoergoederen aan andere goederen. De invoergoederen worden samengebouwd of gemonteerd op of aan andere goederen. Door deze bewerking wordt in het algemeen de waarde van de goederen in economisch opzicht groter. Het resultaat is daarbij goed te zien.

Verwerking

Bij het verwerken van goederen verandert de aard van de goederen. Het is daarmee de meest verregaande vorm van veredelen. Er ontstaan nieuwe goederen. De invoergoederen zijn weliswaar terug te vinden in de veredelingsproducten (producten na veredeling), maar als zodanig niet altijd even duidelijk zichtbaar.

Herstelling

Bij het herstellen gaat het om een behandeling waarbij beschadigde, of versleten goederen weer in hun oude staat worden teruggebracht. Opgemerkt wordt dat onder herstellen ook wordt begrepen het reviseren en afstellen van de goederen.

Gebruik/aanwending

Deze veredeling gaat over goederen die na te zijn veredeld, niet meer terug te vinden zijn in het product. Bijvoorbeeld een katalysator bij een chemisch proces. Deze wordt gebruikt om een productieproces mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Echter, dit geldt niet voor brandstoffen en smeermiddelen. Een vergunning is vereist. Voor het gebruik van de regeling is een vergunning verplicht, die alleen wordt alleen afgegeven als de producten na de veredeling weer worden uitgevoerd door degene die de veredeling gaat of laat verrichten. De aanvrager moet zijn gevestigd in de EU.

Met uitzondering van de invoergoederen die zijn gebruikt voor gebruik/aanwending, geldt tevens dat de invoergoederen terug te vinden zijn in de veredelingsproduct. Daarnaast wordt voor het afgeven van de vergunning getoetst of aan de Economische Voorwaarden wordt voldaan.

Economische Voorwaarden

Er wordt onderzocht of de belangen van de communautaire producenten niet worden geschaad: zijn er in het land van oorsprong goederen die door de veredelaar veredeld kunnen worden. De tijdelijke invoer van niet-communautaire goederen om hier te veredelen kan dan mogelijk niet worden toegestaan. De belangen van de veredelaar wegen hierbij gelijk aan de belangen van de Europese producent van de op de invoergoederen gelijkende goederen in de Gemeenschap. In een aantal gevallen overigens wordt er van uitgegaan dat automatisch aan de economische voorwaarden wordt voldaan. Het gaat dan om onder meer de volgende situaties:
• loonveredeling
• behandelingen zonder handelskarakter
• herstellen van goederen
• gebruikelijke behandelingen

Wordt normaal gesproken de vergunning vooraf aangevraagd en geldt die vergunning voor een bepaalde tijd, voor een eenmalige zending die u wilt laten veredelen kan de vergunning ook worden aangevraagd op de aangifte die u doet voor de invoergoederen.

Twee systemen

De regeling AV kan op twee verschillende manieren worden toegepast. Het is mogelijk de goederen te plaatsen onder het systeem inzake schorsing (AV/S) en onder het systeem inzake terugbetaling (AV/T).

Systeem inzake schorsing

Met gebruikmaking van het systeem inzake schorsing worden de goederen ingevoerd zonder betaling van belastingen bij invoer, en zonder toepassing van handels- en landbouwpolitieke maatregelen. De goederen ondergaan een veredelingshandeling en worden vervolgens weder uitgevoerd. Op het moment van invoer betaalt u niet. Dat betekent dat de Douane een zeker risico loopt. Het is om die reden dat voor deze variant zekerheid moet worden gesteld bij de Douane. Worden de goederen uiteindelijk niet uitgevoerd, dan moet (achteraf) alsnog worden betaald. Hierbij moet dan wel compenserende interest (rente) worden betaald voor de periode dat de goederen onder de regeling AV zijn geweest.

Het terugbetalingssysteem

Maakt u gebruik van het terugbetalingssysteem, dan worden de niet-communautaire invoergoederen in het vrije verkeer gebracht. De belastingen bij invoer worden wel betaald en ook moet worden voldaan aan handels- en landbouwpolitieke maatregelen. De in het vrije verkeer gebrachte goederen worden vervolgens veredeld. Worden de veredelingsproducten vervolgens uitgevoerd, dan worden de betaalde belastingen teruggeven. Hiervoor moet dan wel een verzoek tot terugbetaling worden gedaan. Het stellen van zekerheid is in deze situatie niet nodig. U heeft immers betaald en de Douane loopt daarom geen (financieel) risico.

Vrije keuze

U bent in principe vrij in de keuze van één van beide systemen. Wel zijn er een aantal aandachtspunten. Om het schorsingssysteem te mogen toepassen, moet het reële voornemen bestaan om de veredelingsproducten weder uit te voeren. Bij het terugbetalingssysteem is deze voorwaarde minder dwingend. Daarbij is het voldoende dat kan worden aangetoond dat de mogelijkheid bestaat de goederen uit te voeren. Bij het terugbetalingssysteem is uitvoer derhalve niet verplicht.

Geen Terugbetalingssysteem

U treft hier een overzicht aan van situaties waarbij het terugbetalingssysteem niet kan worden toegepast. Indien goederen die:
• zijn onderworpen aan kwantitatieve invoerbeperkingen
• binnen bepaalde contingenten of verdeelde maxima in aanmerking kunnen komen voor verlaagde rechten bij invoer
• zijn onderworpen aan landbouwheffingen

Administratie

Indien u gebruik gaat maken van de regeling AV, worden er eisen gesteld aan uw administratie. In grote lijnen komt het erop neer dat uit de administratie moet blijken:
• welke goederen onder de regeling actieve veredeling worden geplaatst
• welke veredelingshandelingen deze goederen zullen ondergaan
• welke veredelingsproducten ontstaan
• welke bestemming deze veredelingsproducten hebben gekregen

Conclusie

Indien u in de Gemeenschap goederen veredelt die afkomstig zijn uit derdelanden en u de veredelde goederen vervolgens weer uitvoert uit de Gemeenschap, dan kunt u er voor kiezen die goederen gewoon in het vrije verkeer te brengen. De kostprijs van de veredelingsproducten wordt dan onnodig verhoogd met de hoogte van het douanerecht. Dat douanerecht krijgt u niet meer terug, ook niet als u de veredelde goederen uitvoert. U kunt in deze gevallen kiezen voor de douaneregeling AV. Bij het gebruik van deze regeling betaalt u uiteindelijk geen douanerechten voor de invoergoederen wanneer de veredelingsproducten worden (weder) uitgevoerd. Voorwaarde is wel dat u beschikt over een vergunning. Er is immers sprake van een economische douaneregeling. In voorkomend geval kan ook een eenmalige vergunning op aangifte worden afgegeven, maar normaliter wordt er gebruik gemaakt van een doorlopende vergunning.