{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek V

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Vaargebied

Vaargebied: de wereld is door de diverse rederijen in een aantal geografische regio’s ingedeeld. Voorbeelden van vaargebieden zijn West Afrika, USA Oostkust en het Verre Oosten.

Valid At Time of Shipping (VATOS)

Vatos is de afkorting voor Valid At Time Of Shipping. De variabele toeslagen, zoals BAF en CAF, worden bepaald op het moment dat de goederen op het schip/vliegtuig geladen worden.

Valutatoeslag

Wanneer de vracht betaald is in vreemde valuta en wanneer die valuta onderhevig is aan grote koersschommelingen, wordt door de rederij soms een valutatoeslag (CAF) gerekend om die wisselkoersrisico’s te compenseren. Meestal wordt deze als een percentage over de basiszeevracht belast.

Valuable Carogo

Een vrachtzending die één of meer kostbare goederen bevat.

Valuation Charge

Transportkosten voor bepaalde goederen, op basis van de opgegeven waarde voor het vervoer van dergelijke goederen (luchtvracht).

VAT

VAT is de Engelse term voor BTW. BTW is een belasting die een overheid heft op de aanschaf van producten of diensten. BTW is een vorm van omzetbelasting die in 136 landen, waaronder de meeste Europese landen, wordt toegepast.

Ventilated containers

De afkorting VE verwijst naar Ventilated containers. Deze beschikken over extra ventilatiegaten voor goederen die veel condens uitwasemen. Als deze goederen in een normale container geladen zouden worden, zou het product tijdens de reis door de verhoogde condensvorming beschadigd kunnen raken. Door extra ventilatie kan dit worden voorkomen.

Vents

Vents zijn (afsluitbare) luiken in containers waarmee de mate van ventilatie van de lading beïnvloed kan worden. Vents worden ook wel drains genoemd.

Verified Gross Mass (VGM)

De partij die als shipper (leverancier) op de b/l staat vermeld heeft de verantwoordelijkheid om het geverifieerde containergewicht (VGW – Verified Gross Weight of VGM – Verified Gross Mass) door te geven aan de rederij. Dit dient te gebeuren nadat een container is beladen en voordat de container aan boord van het schip wordt geladen. Indien er geen geverifieerd gewicht is doorgegeven, mag de container niet aan boord van een schip worden geladen.

Verlegging van BTW bij invoer

Indien de importeur vaker vanuit buiten de EU goederen gaat invoeren, kan zijn accountant een verzoek tot BTW verlegging bij de belastingdienst indienen. Zodra deze verlegging verleend wordt, hoeft de BTW bij invoer niet meer direct te worden voldaan. Deze kan deze achteraf via de BTW aangifte worden verrekend.

Vessel

Een nautische term voor alle soorten vaartuigen die zijn ontworpen voor transport op water, zoals schepen, boten of onderzeeërs.

Volgbrief (Delivery order)

Wanneer goederen, die onder één cognossement worden vervoerd, tijdens het zeevervoer (aan verschillende partijen) worden doorverkocht, dan zal de ontvanger die de goederen heeft verkocht een volgbrief (delivery order) afgeven aan de verschillende kopers, elk voor het deel van de lading die zij hebben gekocht. De volgbrief is bijgevolg een document dat op verzoek van de oorspronkelijke ontvanger van de lading wordt afgegeven aan de nieuwe ontvangers. De cognossementen kunnen dus worden gesplitst. Door de afgifte van een volgbrief worden de originele cognossementen ingetrokken.

Volumegewicht

Het volumegewicht is het gewicht dat ontstaat als het volume van de te vervoeren goederen met de omrekenfactor van zeevracht, luchtvracht of wegvervoer wordt vermenigvuldigd.

  • Bij zeevracht geldt: 1 cbm = 1.000kg
  • Bij luchtvracht geldt: 1 cbm = 167kg
  • Bij wegvervoer geldt: 1 cbm = 333kg

Voorschotsprovisie

Voorschotsprovisie: door de expediteur worden verschillende kosten vooraf voor de klant voldaan. Omdat het hierbij vaak gaat om netto kosten die één op één worden doorberekend, kan er door de expediteur een provisie bedongen worden in de vorm van een percentage van het voorgeschoten bedrag. Dit wordt ook wel kredietbeperking genoemd.

Vormingsstation

Een rangeerstation of vormingsstation is een spoorwegemplacement waar treinen of losse wagons worden gesplitst en opnieuw samengevoegd.

Vrachtlijst

De vrachtlijst is een lijst van de goederen dat het schip bij aankomst in een haven aan boord heeft. De lijst bevat een gedetailleerde opsomming van het deel van de lading dat het schip in die haven zal lossen. De vrachtbrief moet bij aankomst bij de douane worden afgegeven.

Vrachtprijs

De vrachtprijs is de prijs voor het vervoeren van de goederen naar de gewenste bestemming.

Vrachtvrij inclusief verzekering tot

Vrachtvrij inclusief verzekering tot (CIP) betekent dat de verkoper dezelfde verplichtingen heeft als onder CPT. De verkoper betaalt de vrachtprijs voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, maar ook dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper op het moment dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen. Als extra verplichting geldt dat de verkoper een vrachtverzekering moet afsluiten tegen het risico voor de koper van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De verkoper sluit een verzekering af en betaalt de verzekeringspremie. De koper dient er nota van te nemen dat CIP de verkoper slechts verplicht tot een verzekering met minimale dekking. De term CIP verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen.

Vrachtvrij tot

Vrachtvrij tot (CPT) betekent dat de verkoper de vrachtprijs betaalt voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, en dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper op het moment dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen. Indien opeenvolgende vervoerders worden gebruikt voor het vervoer naar de overeengekomen bestemming, gaat het risico over wanneer de goederen aan de eerste vervoerder zijn afgeleverd. De term CPT verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen. Deze term kan dienen voor elke vervoerwijze, inclusief multimodaal vervoer.

Vrachtvrij tot vervoerder

Vrachtvrij tot vervoerder: de verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking, uitvoervergunning, douaneformaliteiten bij uitvoer en kosten tot levering van de goederen aan de carrier (de vervoersmaatschappij), zoals bepaald door de koper en volgens de vervoersmodus. De verkoper levert de uitgeklaarde goederen en draagt ze over aan de door de koper genoemde vervoerder op de plaats of het punt als overeengekomen. Is er geen exact punt afgesproken, dan kan de verkoper binnen de vastgestelde plaats of gebied kiezen waar de overdracht van de aansprakelijkheid plaatsvindt.

Vrij aan boord

FOB of Free on Board / Vrij aan boord (overeengekomen verschepingshaven). De overgang van kosten vindt plaats na plaatsing van de goederen aan boord van het schip in de verschepingshaven, ofwel nadat de goederen zijn ingeladen. De overdracht van risico vindt eveneens op dat moment plaats. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan als de goederen zijn geplaatst/geladen aan boord van het door de koper aangewezen en met name genoemd schip in de verschepingshaven.

Vrij Langszij Schip

FAS (Free Alongside Ship) / Vrij Langzij Schip (overeengekomen verschepingshaven). De overgang van kosten en de overdracht van risico vinden plaats op het moment dat de goederen langszij het door de koper aangewezen schip zijn aangeleverd, dus voor het laden. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan op het moment dat hij de goederen heeft aangeleverd langszij het door de koper aangewezen en met name genoemde schip in de verschepingshaven. Langszij wil zeggen aan de waterkant, bijvoorbeeld met een binnenvaartschip, of langszij op de kade van de verschepingshaven per vrachtwagen.

UIkit.ready(function() { UIkit.sticky('.sticky-nav', {boundary: true, top: 220}) });