{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek L

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Label

Strook van b.v. papier of metaal bevestigd aan een object om de aard, eigendom, bestemming, inhoud en / of andere bijzonderheden van het object aan te geven.

Lash

De afkorting LASH staat voor Lighter Aboard Ship. Dit is de benaming van het soort schip dat gestandaardiseerde duwbakken vervoert. De duwbakken, die, geladen, tot 600 ton kunnen wegen, worden geladen en gelost door middel van een zware portaalkraan aan boord van het schip. Zodra de duwbakken in het water worden gelost, worden ze aan elkaar bevestigd tot grote duwconvooien. De LASH-schepen worden enkel ingezet tussen gebieden met grote delta’s (de Maasdelta, de monding van de Mississippi), omdat alleen daar de grote duwconvooien tot ver in het hinterland kunnen varen. LASH overslag vindt onder andere plaats in de Rotterdamse Waalhaven. IJzer, staal, papier en rijst worden op deze manier efficiënt overgeladen van oceaanschepen naar binnenvaarders en vice versa.

Lashen

Lashen is het vastzetten van goederen om deze op hun plaats te houden door het gebruik van b.v. draden, touwen, kettingen en riemen, waardoor deze veilig getransporteerd kunnen worden.

Lashing point

Een bevestigingspunt op een vervoermiddel waaraan kettingen, touwen of banden bevestigd kunnen worden om goederen op hun plaats te houden.

Laytime

Laytime is de tijd die is afgesproken voor het laden of lossen van het schip.

Laadbrief

De laadbrief of laadpermit is het document waarbij de scheepsagent als vertegenwoordiger van de rederij, eventueel via de expediteur/forwarder, toestemming geeft aan de stuwadoor om de goederen aan boord van het zeeschip te laden.

Laadmeter

Een laadmeter komt overeen met één strekkende meter laadruimte in een vrachtwagen. Dit wordt gebruikt als rekeneenheid voor goederen die niet gestapeld kunnen worden of waarop u niet kunt stapelen. Hierdoor wordt het verloren volume gecompenseerd. In de offerte wordt de omrekenfactor voor laadmeter opgenomen. Meestal komt één laadmeter overeen met 1850kg. Één europallet = 0,4 laadmeter, één blokpallet = 0,5 laadmeter.

Laat volgen

Laat volgen: wanneer goederen, die onder één cognossement worden vervoerd, tijdens het zeevervoer (aan verschillende partijen) worden doorverkocht, dan geeft de ontvanger die de goederen heeft verkocht een volgbrief (delivery order) af aan de verschillende kopers, elk voor het deel van de lading dat zij hebben gekocht. De volgbrief is daardoor een document dat op verzoek van de oorspronkelijke ontvanger van de lading wordt afgegeven aan de nieuwe ontvangers. De cognossementen kunnen dus worden gesplitst. Door de afgifte van een volgbrief worden de originele cognossementen ingetrokken.

Less than Container Load

Afkorting: LCL. 1. Een algemene referentie voor het identificeren van vracht in elke hoeveelheid die bestemd is om in een container te worden vervoerd, indien de vervoerder verantwoordelijk is voor het verpakken en / of uitpakken van de container. 2. Voor operationele doeleinden wordt een container van LCL (minder dan volle container) beschouwd als een container waarin meerdere zendingen of delen daarvan worden verzonden.

Less than Truck Load

Afkorting: LTL. Term als het gewicht of het volume van de te transporteren zending(en) geen standaard truck vult.

Letter of Credit (L/C)

De afkorting L/C staat voor Letter of Credit. Dit is het basisdocument voor documentair krediet. Documentair krediet is een handeling waarbij een bank op de vraag van een koper van een goed zich ertoe verbindt tegenover de verkoper van het goed een zeker bedrag te betalen tegen aanbieding van een aantal duidelijk gedefinieerde documenten.

Letter of indemnity (LOI)

Een borgbrief (Letter of indemnity – LOI) is een document waarbij de verscheper de rederij vrijwaart van de gevolgen van vorderingen die mogelijk voortvloeien uit de afgifte van een schoon cognossement (clean B/L) wanneer de goederen niet conform de omschrijving in het cognossement werden geladen. Er bestaan twee soorten borgbrieven: borgbrieven voor kwantitatieve clausules en borgbrieven voor niet-kwantitatieve clausules. Wanneer het cognossement de basis is van een documentair krediet, eist de bank een schoon cognossement. Dit is een cognossement zonder reserves door de kapitein. Indien de goederen om één of andere reden niet conform geladen werden, zal de kapitein reserves willen aanbrengen op het cognossement. Indien hij dit doet, is er geen schoon cognossement meer en zal de bank geen documentair krediet geven. Het is daarom gebruikelijk om in dit geval de reserves niet op het cognossement, maar wel op de mate’s receipt te vermelden en om een borgbrief op te stellen, waarin de verscheper de kapitein (de rederij) vrijwaart van de mogelijke gevolgen daarvan.

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden: een overeenkomst die garandeert dat de contractuele voorwaarden worden nagekomen. Indien dit niet gebeurt, staat er een financiële vergoeding tegenover.

LIFO

LIFO (Liner In/Free Out) is het omgekeerde van FILO. Bij LIFO is het laden van de goederen in het schip wel en het lossen uit het schip niet inbegrepen in de vrachtprijs. In dit geval moet de ontvanger van de goederen ter bestemming zelf het lossen uit het schip apart betalen.

LILO

Bij LILO (Liner In/Liner Out) is zowel het laden als het lossen van de vracht in en uit het schip bij de vrachtprijs inbegrepen.

Logistiek

Logistiek richt zich op de organisatie, planning, besturing en uitvoering van de goederenstromen, geldstromen en informatiestromen via ontwikkeling en inkoop gevolgd door de productie en distributie met het benodigde personeel naar de eindafnemer, met als doel om tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt. Het gaat om het vinden van een evenwicht tussen schijnbaar moeilijk verenigbare doelstellingen; kosten minimalisatie/laag kapitaalgebruik en customer service maximalisatie. In een snel veranderende wereld geldt voor steeds meer bedrijven dat een goede logistieke beheersing een absolute ‘must’ is.

Lost slots

We spreken van buitenprofiel of Out of Gauge (OOG) ladingen als de afmetingen van de te verschepen goederen buiten de maten van de container vallen. Er wordt door de rederijen een OOG-toeslag berekend in verband met de lost slots. Waar de goederen uitsteken kunnen immers geen containers meer geladen worden.

Low Sulfur Surcharge

De Low Sulphur Surcharge (LSS), ook bekend als Low Sulfur Bunker Surcharge of Low Sulphur Fuel Surcharge (LSF) is voortgekomen uit een IMO-verordening (International Maritime Organisation) die tot doel heeft de hoeveelheid zwavelige brandstofemissies te verminderen die door vrachtschepen wordt uitgestoten. Brandstof met een hoog zwavelgehalte draagt bij tot een aanzienlijke hoeveelheid zwaveldioxide-emissies, waarvan bekend is dat ze gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Vervoerders die met schepen varen door zogenaamde aangewezen Emission Control Areas (ECA) zijn verplicht om gebruik te maken van brandstof met een zwavelgehalte van 0,1% of minder, hetgeen een drastische vermindering is ten opzichte van de 1,0% -concentratiebrandstof die tegenwoordig in de zeescheepvaart wordt gebruikt. Emission Control Areas (ECA) zijn onder meer de Oostzee, het Engelse Kanaal, de Noordzee en 200 zeemijlen van de Amerikaanse en Canadese kusten.

Low Water Surcharge (Laagwatertoeslag)

Een Laag Water Toeslag wordt door rederijen ingevoerd zodra het waterpeil van een rivier dusdanig laag is dat het de laadcapaciteit van een schip beperkt. Dit houdt in dat er minder containers aan boord geladen kunnen worden. Rederijen compenseren dit met een laagwatertoeslag.

Luchtvracht

Luchtvracht is het onbegeleide vervoer van goederen tussen twee luchthavens. Het is een vorm van vervoer die aan hoge eisen als leverbetrouwbaarheid en snelheid voldoet.

Luchtvrachtafhandelingskosten

Luchtvrachtafhandelingskosten zijn de kosten ter dekking van de kosten die gemaakt worden om de goederen in/uit het vliegtuig te laden. De goederen worden in een afgeschermd gedeelte van de luchthaven door de afhandelaar behandeld. Hier worden de luchtvrachtpallets opgebouwd en/of afgebroken. Bij import worden de goederen daarna onder de verschillende luchtvrachtexpediteurs verdeeld voor verdere distributie. Bij export worden de goederen van de verschillende luchtvrachtexpediteurs verzameld.

UIkit.ready(function() { UIkit.sticky('.sticky-nav', {boundary: true, top: 220}) });