{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek C

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

C-sum douaneloods

Een douane-entrepot type C (C-sum douaneloods) is een particulier douane-entrepot. Dat wil zeggen dat alleen de beheerder van het douane-entrepot (entreposeur) er goederen in kan opslaan. Die goederen hoeven overigens niet zijn eigendom te zijn; hij kan ook voor anderen goederen opslaan. Ook dan blijft de entreposeur tegenover de douane verantwoordelijk voor de opgeslagen goederen. De entreposeur is ook degene die een zekerheid moet stellen bij de douane. Omdat er door de douane fysieke controleactiviteiten plaatsvinden, moet een douane-entrepot type C in de buurt van een douanekantoor gevestigd zijn. Als de douane aan de hand van de voorraadadministratie meer administratieve controle kan verrichten, dan is de vestigingsplaats minder belangrijk.

De douane oefent bij een douane-entrepot type C zowel fysiek als administratief toezicht uit. De mate van betrouwbaarheid die de voorraadadministratie biedt, bepaalt welke vorm van toezicht wordt uitgeoefend. Naarmate de voorraadadministratie meer waarborgen biedt, zal meer administratief toezicht worden uitgeoefend en zullen de goederenbewegingen met name administratief worden gevolgd. Als de voorraadadministratie minder waarborgen biedt, dan zal met name fysiek toezicht worden uitgeoefend. Bij een douane-entrepot type C moet een voorraadadministratie worden bijgehouden door de beheerder. Alle in- en uitslagen moeten in de voorraadadministratie worden opgenomen.

CAF – CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR

Dit is een toeslag op de zeevracht die rederijen toepassen als een correctiesleutel ten opzichte van koersen US Dollar en andere valuta’s. De toeslag wordt meestal over het basis zeevracht tarief belast ten einde de wisselkoersrisico’s te compenseren.

Capacity/Weight

Het totale interne containervolume (LxBxD) met de gewichtsbeperking.

CARGADOOR

Een cargadoor fungeert als tussenpersoon voor de rederij en verscheper met als primaire taak lading te zoeken voor schepen of vliegtuigen. Doorgaans zijn cargadoors in dienst van rederijen of luchtvaartmaatschappijen teneinde lading te vinden voor het desbetreffende transportmiddel. Een cargadoor wordt ook wel scheepsagent of scheepsmakelaar genoemd en controleert de stuwadoor op het laden en lossen van het schip of vliegtuig.

Cargo Retention Clauses

Cargo Retention Clauses (CRT) is geïntroduceerd door charterers vanwege minder geleverde cargo door stijgende olieprijzen.

Cargo Tracking Note

Een Cargo Tracking Note of Waiver wordt ìn sommige West-Afrikaanse landen gebruikt zodat instanties in het land van bestemming reeds in de ‘pre-arrival fase’ worden voorzien van informatie over de goederen, de afzender en de geadresseerde. Dit kan nodig zijn om bijvoorbeeld te voldoen aan de eisen van de ISPS code (International Ship and Port Facility Security code). Waivers bevatten de volgende informatie: naam van de shipper, manier van verschepen, omschrijving en waarde van de goederen, naam van de vessel en de vrachtkosten. De waivers moeten voor dat de boot arriveert in handen van de ontvangende autoriteiten zijn.

Waar deze waivers moeten worden aangevraagd verschilt per land. Voor de volgende landen is een waiver verplicht : Angola,Benin,Burkina Faso,Cameroon,Central African Republic,Congo,Côte d’Ivore, DR. Congo, Gabon, Ghana, Guinea, Lybia, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo

Carriage of Goods by Sea Act (COGSA)

Een Amerikaanse term, bekend onder de afkorting COGSA. Amerikaanse federale codificatie, aangenomen in 1936, waarin de aansprakelijkheid van de vervoerder op grond van het cognossement van de vervoerder wordt gestandaardiseerd.

Carrier

Elke persoon of organisatie die zich middels een vervoersovereenkomst verbindt om het vervoer per spoor, over de weg, over zee, door de lucht, over de binnenwateren of een combinatie van dergelijke vervoerswijzen uit te voeren of te verkrijgen.

Cash Against Documents (CAD)

Een betalingswijze voor goederen waarbij de koper pas na betaling van de goederen de documenten krijgt waarmee deze de eigenaar wordt van de goederen. Vaak wordt hierbij een true hand firma ingeschakeld.

Cash in Advance (CIA)

Een betaalmethode voor goederen waarbij de koper de verkoper vooruit betaalt voor de verzending van de goederen. De deal wordt meestal gebruikt wanneer de goederen, zoals gespecialiseerde machines, op bestelling worden gebouwd.

Cash With Order (CWO)

Een betaalmethode voor goederen waarbij wordt betaald op het moment van de bestelling en de transactie bindend wordt voor zowel koper als verkoper.

CBM

CBM is de afkorting van cubic meter, kubieke meter.

CE-markering

De CE-markering is een verplicht conformiteitsmerkteken op veel producten die op de interne markt in de Europese Economische Ruimte (EER) zijn geplaatst. De CE-markering bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van consumentenveiligheid, gezondheid of milieu.

Cell Guides

Een vast systeem voor het vastzetten van alle containers boven op het dek. Met celgeleiders is het vrijwel onmogelijk om een container te verliezen tijdens ruwe weersomstandigheden.

Cell position

De locatie van een cel aan boord van een containerschip geïdentificeerd door een code voor achtereenvolgens 1) de kolom, 2) de rij en 3) de laag, die de positie van een container op dat vaartuig aangeeft.

Cells

De ruimtes op schepen met uniforme afmetingen binnen een vrachtschip waarin standaardcontainers kunnen worden geladen voor optimale stabiliteit en minimale verspilde ruimte. Op moderne schepen hebben cellen meestal aanduidingen voor kranen op elke hoek om de snelheid en efficiëntie van het laden en lossen van containers te vergroten. Het constructiesysteem dat wordt gebruikt op moderne containerschepen maakt het snel laden en lossen van zeecontainers ook onder dek mogelijk, waarbij de containers worden geladen in een verticale lijn, waarbij elke container de bovenliggende container ondersteunt.

Certificate of Analysis

Een certificaat vereist door sommige landen als bewijs van de kwaliteit en samenstelling van voedingsproducten of farmaceutische producten. De vereiste analyse kan worden gemaakt door een particulier of overheidsinstituut voor gezondheidszorg.

Certificate of Compliance

Een Certificate of Compliance is een document dat door een erkende autoriteit is gecertificeerd, waarin vermeld staat dat de betreffende goederen of diensten voldoen aan de opgegeven specificaties. Een Certificate of Conformity wordt ook wel een Certificate of Conformity of Certificate of Conformance genoemd.

Certificate of Weight

A certified statement of the weight of a shipment.

Certificaat van Oorsprong (CvO)

Een certificaat van oorsprong (CvO) is een officieel document waarin wordt verklaard in welk land of groep van landen een product is vervaardigd. Veel landen buiten de Europese Unie eisen dat u bij de invoer van goederen een certificaat van oorsprong meestuurt. In de wetgeving is precies bepaald onder welke voorwaarden de oorsprong van goederen wordt vastgesteld. De Kamers van Koophandel hebben de taak de aanvragen van CvO’s te behandelen en af te geven.

CFD

De afkorting CFD staat voor Congestion Fee Destination.

CFR (CNF - Cost and Freight) - Kostprijs en vracht

Dit betekent dat de verkoper de kosten en transport moet betalen om de goederen naar genoemde bestemmingshaven te brengen, maar het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd, gaat van de verkoper op de koper over wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven. De term CFR verplicht de koper tot uitklaring van de goederen. Deze term kan alleen gebruikt worden voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.

CFS

Afkorting voor Container Freight Station

CHARGEABLE weight (LAADBAAR GEWICHT), afgekort CW

In de luchtvracht wordt het totaal te belasten gewicht bepaald door iedere kubieke meter (cbm, cubic meter) met 166,67 kilogram te belasten. Weegt een zending van twee kubieke meter 100 kilogram dan is het belastbaar gewicht 333,5 kilogram (2 kubieke meter x 166,67 kilogram). Echter, als het werkelijk gewicht van dezelfde zending 500 kilogram is – hoger dus - , dan is dat het werkelijke aantal kilo’s dat belast gaat worden. Om het chargeable (laadbaar) gewicht te weten, dient dus het werkelijke gewicht vergeleken te worden met het belaste volumegewicht. Het chargeable gewicht is het hoogste gewicht uit deze vergelijking.

China classification Society (C.C.S.)

China Classification Society (CCS; 中國 船級社) is een classificatiebureau van schepen, opgericht in 1956 als een non-profitorganisatie in de Volksrepubliek China voor het uitvoeren van classificatieonderzoek, certificeringonderzoek en notarieel onderzoek van schepen inclusief offshore-installaties, containers en aanverwante industriële producten in binnen- en buitenland. CCS voert ook wettelijk werk uit namens de Chinese overheid en andere vlaggenadministraties. CCS trad in mei 1988 toe tot de International Association of Classification Societies (IACS) als gewoon lid.

China Import Service Fee

Op alle LCL importen uit China en Hong Kong wordt een zogenaamde China Import Service Fee (CISF) afgerekend. Bij enkele loodsen worden helaas afwijkende lossingskosten gerekend.

CIF (Cost, Insurance and Freight) - Kostprijs, verzekering en vracht

Hier heeft de verkoper dezelfde verplichtingen als onder CFR. Dus de verkoper moet de kosten en vracht betalen om de goederen naar genoemde bestemmingshaven te brengen, maar het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd, gaat van de verkoper op de koper over wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven. Als extra verplichting geldt dat de verkoper een zeetransportverzekering moet afsluiten tegen het risico voor de koper van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De verkoper sluit een verzekeringscontract af en betaalt de verzekeringspremie. De koper dient er nota van te nemen dat de leveringsconditie CIF de verkoper slechts verplicht tot een verzekering met minimale dekking. De term CIF verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen. Deze term kan alleen gebruikt worden voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.

CIP (Carriage and Insurance Paid To) - Vrachtvrij inclusief verzekering tot

CIP betekent dat de verkoper dezelfde verplichtingen heeft als onder CPT. Dus de verkoper betaalt de vrachtprijs voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen. Als extra verplichting geldt dat de verkoper een vrachtverzekering moet afsluiten tegen het risico voor de koper van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De verkoper sluit een verzekering af en betaalt de verzekeringspremie. De koper dient er nota van te nemen dat CIP de verkoper slechts verplicht tot een verzekering met minimale dekking. De term CIP verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen.

Closing Date

De laatste dag waarop door de rederij nog lading wordt geaccepteerd voor een bepaalde overvaart. Vracht die na de closing date aangeboden wordt, noemt men 'shut out' goederen.

CMR

Voor vervoer over de weg, is het CMR-document verplicht. CMR staat voor ‘Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par la Route’. Dit is een internationale overeenkomst waarin rechten en plichten zijn opgenomen van de bij het wegvervoer betrokken partijen; afzender, vervoerder en geadresseerde. Een CMR is niet verhandelbaar.

COA

COA (Contract of Affreightment) houdt in dat de eigenaar van het schip een bepaalde opbrengst per cargo accepteert op een bepaald aantal reizen.

Cognossement

Zie Bill of Lading (B/L). Het cognossement heeft 3 belangrijke functies: het is een ontvangstbewijs, een bewijs van een vervoerovereenkomst en een eigendomstitel.

Commodity

Elk te transporteren product dat kan worden ver- en gekocht.

Commodity code

Zie HS-codes. Goederen die het meest worden geproduceerd en verhandeld, zijn geclassificeerd en gecodeerd om internationaal eenduidig aan te geven om welke goederen het betreft.

Commodity rate

Een gepubliceerd percentage die van toepassing is op de invoer van een specifiek artikel of specifieke artikelen.

Communautair vervoer

Communautair vervoer is vervoer tussen twee EU landen, Noorwegen of Zwitserland. Het maakt niet uit of er bij het transport ook niet-EU landen tussen zitten. De vervoerder hoeft niet in het land van vertrek of aankomst gevestigd te zijn.

Confirmed Letter of Credit

Een kredietbrief uitgegeven door een buitenlandse bank waarvan de geldigheid is bevestigd door een binnenlandse bank. Een exporteur met een bevestigde kredietbrief is verzekerd van betaling, zelfs als de buitenlandse koper of buitenlandse bank in gebreke blijft.

Congestion

File van schepen in een haven die op een vrij te komen ligplaats wachten om te kunnen laden en/of lossen. Er kan een 'Congestion Toeslag' gerekend worden om de kosten van de wachttijd te compenseren.

Consignee

De persoon of het bedrijf aan wie een verkoper of verzender handelsgoederen zendt en die op vertoon van de nodige documenten wordt erkend als de eigenaar van de goederen voor het aangeven en betalen van douanerechten.

Consignor

De consignor, in een vervoersovereenkomst, is de persoon die een zending verzendt om te worden afgeleverd op een overeengekomen adres, hetzij over land, over zee of door de lucht.

Consolidate

Het groeperen van diverse zendingen en te vullen in één container.

Consolidated Cargo

Vracht met de zendingen van twee of meer verladers, meestal gecoördineerd door een tussenpersoon.

Consolidated Container

Een container gevuld met verschillende zendingen van verschillende verladers voor levering aan een of meer geadresseerden.

Consolidated Shipment

Een regeling waarbij verschillende verladers hun goederen op dezelfde zending bundelen, waarbij de totale gewichtskosten voor de zending worden gedeeld.

Consolidation

De combinatie van vele kleine zendingen in één container.

Consolidator

Een persoon of bedrijf die een consolidatiedienst voor anderen uitvoert. Profiteert van lagere FCL-tarieven (Full Container Load) en de besparingen worden doorgegeven aan de klanten.

Container

Een container (ook wel vrachtcontainer, ISO-container, transportcontainer genoemd) is een gestandaardiseerde herbruikbare stalen box die wordt gebruikt voor het veilig en efficiënt opslaan en verplaatsen van materialen en producten binnen een wereldwijd gecontaineriseerd intermodaal vrachtvervoersysteem. Intermodaal' betekent dat de container van de ene naar de andere transportwijze (schip, trein, vrachtwagen) kan worden verplaatst zonder de inhoud van de container te lossen en opnieuw te laden. Er zijn ongeveer 17 miljoen intermodale containers in de wereld van verschillende typen voor verschillende ladingen. Voor luchtvracht wordt het alternatieve en lichtere IATA-gedefinieerde Unit Load Device gebruikt. Niet-containermethoden van transport omvatten bulklading, stukgoederen en tankauto's, tankwagens of tankers die worden gebruikt voor vloeistoffen of gassen.

Container Equivalents (FEU / TEU)

De twintig voet equivalente eenheid (vaak TEU of teu) is een onnauwkeurige eenheid van laadcapaciteit die vaak wordt gebruikt om de capaciteit van containerschepen en containerterminals te beschrijven. Het is gebaseerd op het volume van een 20 meter lange (6,1 m) intermodale container, een standaard metalen kist die gemakkelijk kan worden overgedragen tussen verschillende vervoerswijzen, zoals schepen, treinen en vrachtwagens.

Container Number

ISO 6346 is een internationale standaard die wordt beheerd door het International Container Bureau (BIC) voor het coderen, identificeren en markeren van intermodale containers.

Container Terminal

Een gebied dat is aangewezen voor het opslaan van ladingen in containers, meestal bereikbaar per vrachtwagen, spoorlijn en zeevervoer. Containers worden hier opgehaald, afgezet en onderhouden.

Conventionele verscheping

Goederen die door uitzonderlijk grote afmetingen of gewicht niet in of op een container per (zee)schip getransporteerd kunnen worden. Als deze goederen per speciaal (lees: niet container-) schip getransporteerd worden, spreken we over conventionele verscheping. Zodra het zeetransport toch per containerschip geschiedt, spreekt men over breakbulk verscheping.

Country of Origin

Het land waar de goederen zijn geteeld, gewonnen of gefabriceerd in overeenstemming met de douanevoorschriften. In gevallen waarin het land van herkomst niet kan worden bepaald, worden transacties bijgeschreven in het land van verzending.

CPT (Carriage Paid To) - Vrachtvrij tot

CPT betekent dat de verkoper de vrachtprijs betaalt voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen. Indien opeenvolgende vervoerders worden gebruikt voor het vervoer naar de overeengekomen bestemming, gaat het risico over wanneer de goederen aan de eerste vervoerder zijn afgeleverd. De term CPT verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen. Deze term kan dienen voor elke vervoerwijzen, inclusief multimodaal vervoer. In Nederland wordt de term ENF (Effectief Netto Franco) hier ook voor gebruikt.

Cube Out

Een container die zijn volumetrische capaciteit bereikt vóór de toegestane gewichtslimiet.

Currency Surcharge

Wanneer de vracht betaald is in vreemde valuta en wanneer die valuta onderhevig is aan grote koersschommelingen, wordt door de rederij soms een valutatoeslag of CAF (Currency Adjustment Factor) berekend om die wisselkoersrisico’s te compenseren. Deze wordt veelal als een percentage over de basis zeevracht belast.

Custom Cleared

Term die gewoonlijk wordt gebruikt wanneer vracht aan de douane is gedeclareerd en alle accijnzen en btw zijn betaald en goederen vervolgens vrij zijn van douanecontrole.

Customs (Douane)

De overheidsinstantie belast met de handhaving van de regels om de import- en exportinkomsten van het land te beschermen.

Cut-off time

Zie Closing Date

UIkit.ready(function() { UIkit.sticky('.sticky-nav', {boundary: true, top: 220}) });