{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek D

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Dangerous Goods

De term die door de Internationale Maritieme Organisatie wordt gebruikt voor gevaarlijke lading of materialen. Dit omvat artikelen of stoffen die een aanzienlijk risico voor de gezondheid, veiligheid of eigendom kunnen vormen en die gewoonlijk bijzondere aandacht vereisen wanneer ze worden getransporteerd.

Dangerous Goods Declaration

Deze Gevaarlijke Goederen Verklaring (DGD) dient de verlader aan de rederij te verstrekken conform de IMDG regels. Op basis van deze gegevens bepaalt de rederij of de goederen voor transport geaccepteerd kunnen worden. Indien deze gegevens niet tijdig en correct worden aangeleverd, kan de rederij de lading weigeren.

DAP

Delivered at Place, DAP, (overeengekomen plaats van bestemming) is een non-maritieme conditie. De overgang van kosten en risico vindt plaats nadat de goederen, niet ingeklaard en gelost uit het aankomende vervoermiddel, ter beschikking zijn gesteld van de koper op een overeengekomen plaats van bestemming. Die plaats kan ook het niet geloste schip zijn. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan op het moment dat de goederen, gelost uit het aankomende vervoermiddel en niet ingeklaard, ter beschikking staan op de overeengekomen plaats van bestemming. DAP vervangt de condities DAF, DES en DDU.

DAT

Delivered at Terminal, DAT, (overeengekomen terminal van bestemming), is een non-maritieme conditie. De overgang van kosten en risico vindt plaats nadat de goederen, niet ingeklaard en gelost uit het aankomende vervoermiddel, ter beschikking zijn gesteld van de koper op een overeengekomen terminal van bestemming. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan op het moment dat de goederen, gelost uit het aankomende vervoermiddel en niet ingeklaard, ter beschikking staan op de overeengekomen terminal van bestemming.

DDC

DDC is de afkorting voor Destination Delivery Charge.

DDP

Delivered Duty Paid (DDP)/Franco inclusief rechten (overeengekomen plaats van bestemming) is een niet-maritieme conditie. De overgang van kosten en de overdracht van het risico vinden plaats nadat de goederen, ingeklaard rechten betaald maar niet gelost, ter beschikking zijn gesteld van de koper op de overeengekomen plaats van bestemming. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan op het moment dat de goederen, ingeklaard en invoerbelastingen betaald, niet gelost ter beschikking staan van de koper op de overeengekomen plaats van bestemming.

Deadfreight

Deadfreight of foutvracht is de vergoeding die de aflader moet betalen wanneer hij de laadruimte die voor hem is gereserveerd niet gebruikt. In het geval van late wijzingen of annuleringen worden vaak ter compensatie de gehele vrachtkosten of een groot gedeelte van dit bedrag in rekening gebracht; de zogenoemde foutvracht.

Deadweight

Deadweight of het draagvermogen van het schip is de hoeveelheid lading, uitgedrukt in gewicht, die het schip kan laden wanneer het geladen is tot op zijn zomervrijboordmerk. Het draagvermogen wordt uitgedrukt in gewichtstonnen: long ton (1 long ton = 1.016 kg), metrieke ton (1 metriek ton = 1.000 kg) en soms ook short ton (1 short ton = 907 kg).

Deadweight All Told

Deadweight all told (DWAT) of het bruto draagvermogen van een schip drukt de hoeveelheid goederen uit die het schip kan laden, inclusief de voorraden, de smeerolie en de brandstoffen. Het geeft ook het verschil aan tussen de geladen en de ledige waterverplaatsing. Wanneer men spreekt van draagvermogen of DWT, bedoelt men meestal DWAT.

Deadweight Cargo Capacity

Deadweight Cargo Capacity ofwel DWCC is hetzelfde als het draagvermogen (netto) van een vessel. Deze Deadweight Cargo Capacity geeft de exacte vracht aan wat op een containerschip geladen kan worden. Dus, zonder de voorraden en eigen brandstoffen van het schip.

Degassing

Wanneer na de gasmeting blijkt dat de container een hoge gasconcentratie heeft (giftige gassen of dampen), dient de container te worden ontgast. Dit kan door middel van natuurlijke ventilatie of mechanische ventilatie. Bij natuurlijke ventilatie opent een hiervoor bevoegd persoon de deuren van de container en kunnen de natuurlijke gassen de container verlaten. Bij mechanische ventilatie wordt de container voorzien van verse lucht, hierbij wordt gebruik gemaakt van een ventilatiesysteem. Zodra de container gasvrij is mogen de goederen worden gelost.

Degroupage

Het tegenovergestelde van consolidatie van vracht, namelijk het splitsen van zendingen in kleine zendingen.

Delivery Note

Delivery Note: Wanneer goederen, die onder één cognossement worden vervoerd, tijdens het zeevervoer worden doorverkocht, dan zal de ontvanger die de goederen heeft verkocht een volgbrief (delivery order of delivery note) afgeven aan de verschillende kopers, elk voor het deel van de lading die zij hebben gekocht. De volgbrief is een document dat op verzoek van de oorspronkelijke ontvanger van de lading wordt afgegeven aan de nieuwe ontvangers. De cognossementen kunnen dus worden gesplitst. Door de afgifte van een volgbrief worden de originele cognossementen ingetrokken.

Delivery Order

Wanneer goederen, die onder één cognossement worden vervoerd, tijdens het zeevervoer worden doorverkocht, dan zal de ontvanger die de goederen heeft verkocht een volgbrief(delivery order) afgeven aan de verschillende kopers, elk voor het deel van de lading die zij hebben gekocht. De volgbrief is een document dat op verzoek van de oorspronkelijke ontvanger van de lading wordt afgegeven aan de nieuwe ontvangers. De cognossementen kunnen dus worden gesplitst. Door de afgifte van een volgbrief worden de originele cognossementen ingetrokken.

Delivery terms

Delivery terms zijn internationale afspraken over internationaal transport van goederen (incoterms). In het contract worden standaard afspraken gemaakt die de kosten en risico’s verdelen tussen verkoper en koper. De eerste incoterms dateren al van 1932. De incoterms worden opgesteld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel. In 1990 werden de incoterms aangepast. De reden hiervoor was het toenemende gebruik van elektronisch dataverkeer. De Engelse tekst is de originele en officiële versie van de Incoterms 2000, die zijn goedgekeurd door de Verenigde Naties Commissie voor Internationale Handels Wet (UNCITRAL). Geautoriseerde vertalingen in 31 talen zijn beschikbaar van nationale Kamers van Koophandel. In 2011 zijn de Incoterms 2010 gedeponeerd.

Deltatoeslag

De Rotterdamse haven strekt zich uit van Rotterdam stad tot puntje Maasvlakte. Op de Maasvlakte is begin jaren ’90 de Delta terminal verrezen. Omdat de container transporttarieven gebaseerd zijn op Rotterdam stad is de deltatoeslag in het leven geroepen. Deze dekt de extra transportafstand van 45 km per enkele trip.

Demurrage

Demurrage heeft 2 betekenissen:

  1. De betaling die de bevrachters op zich nemen indien de laad- en lostijd, overeengekomen in de bevrachtingsovereenkomst, wordt overschreden en de reders daarvoor niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.
  2. De schadevergoeding voor oponthoud (damages for detention) ontstaan indien de overeengekomen laad- of lostijd is verstreken en geen overligdagen zijn toegestaan of deze ook verstreken zijn.

Depot

De door de vervoerder aangewezen plaats waar lege containers op voorraad worden gehouden en de containers door de gebruikers worden afgeleverd en opgehaald.

Destination

Het gebied waar de vervoerder de vracht fysiek overdraagt aan de geadresseerde of agent.

Detentie

Detentie is de vergoeding die rederijen aan hun cliënten berekenen voor het gebruik van hun containers buiten de vrije periode nadat deze de terminal hebben verlaten. Zolang de container zich buiten deze vrije periode nog op de terminal bevindt, wordt deze vergoeding demurrage genoemd.

DGD

Deze Gevaarlijke Goederen Verklaring (DGD) dient de verlader aan de rederij te verstrekken conform de IMDG regels. Op basis van deze gegevens bepaalt de rederij of de goederen voor transport geaccepteerd kunnen worden. Indien deze gegevens niet tijdig en correct worden aangeleverd, kan de rederij de lading weigeren.

Dieplader

Voor het vervoer van hoge ondeelbare voorwerpen zijn er opleggers met een verlaagde laadvloer; de dieplader. Hierdoor ligt de lading veel lager op de oplegger wat beter uitkomt bij lage viaducten.

Dieseltoeslag

Dieseltoeslag: diesel is naast personeel de grootste kostenpost van een vervoerder. De dieselprijs is onderhavig aan soms hevige prijsschommelingen. Om niet maandelijks de bestaande prijsafspraken te moeten bijstellen, is besloten een percentage brandstoftoeslag over de transportprijzen te berekenen. Dit percentage wordt vooraf overeengekomen en kan maandelijks wijzigen.

Directe vertegenwoordiging

In de Europese regelgeving is het mogelijk om aangiften voor douaneregelingen te doen als direct vertegenwoordiger. Dit betekent dat deze aangifte op naam en voor rekening van een ander wordt gedaan. De aangever heeft door directe vertegenwoordiging de mogelijkheid met een machtiging een vertegenwoordiger aan te stellen. Dit is meestal de expediteur/forwarder. In de standaardmachtiging staat vermeld dat de vertegenwoordiger alle handelingen uitvoert die betrekking hebben op de aangifte.

Disbursements

Onder disbursements verstaan we alle uitgaven die agenten in een haven doen ten behoeve van het schip. Denk hierbij bijvoorbeeld aan havenrechten, laad- en loskosten, sleepboten en proviand. In zeeverzekeringspolissen heeft de uitdrukking ‘disbursements’ betrekking op alle uitgaven van de rederij voor aanvang van de reis, zoals kosten voor bunkers, proviand, inventaris, uitgaande havenrechten, enzovoorts.

Discharge

  1. Het lossen van een voertuig, een vaartuig of een vliegtuig.
  2. Het landen van vracht.

Dispatch money

Onder dispatch money, ofwel ijlgeld, verstaan we de vergoeding die aan de charterers wordt uitgekeerd, indien zij de ligdagen die volgens de charterpartij toegestaan zijn, niet volledig gebruiken. Het ijlgeld wordt alleen uitgekeerd indien dit uitdrukkelijk in de charterpartij is bepaald. Dit is dus het tegenovergestelde van overliggeld.

Diversion

Een wijziging in de route van een zending in transit.

Documentair krediet

Documentair krediet is een handeling waarbij een bank op de vraag van een koper van een goed zich ertoe verbindt tegenover de verkoper van het goed een zeker bedrag te betalen tegen aanbieding van een aantal duidelijk gedefinieerder documenten. Letter of Credit is het basisdocument voor documentair krediet.

Doorvoerhaven

Rotterdam is net als Antwerpen een doorvoerhaven. Dat wil zeggen dat het grootste deel van de goederen die hier binnenkomen niet bestemd zijn voor de lokale markt, maar via andere binnenlandse transportmiddelen verder naar de eindbestemming in het achterland vervoerd worden. Dergelijke havens zijn opgezet als knooppunt binnen vervoersstromen.

Douanerechten

Douanerechten of invoerrechten zijn belastingen waarmee landen hun eigen markt proberen te beschermen tegen buitenlandse producten. Het wordt opgeworpen als handelsdrempel om eigen producten een voorsprong te verlenen. Invoerrechten op goederen worden geheven op basis van de statistiekcode, het land van oorsprong en de statistische waarde of bij enkele landbouwproducten per (gewichts-)eenheid. Om de correcte factor invoerrechten te bepalen kunt u advies inwinnen bij uw contactpersoon.

Douanewaarde

De douanewaarde of statistische waarde is de waarde van een goed aan de grens van de EU. Deze wordt door de douane gebruikt om onder andere rechten te kunnen heffen bij import. Omdat de grens van de EU op een denkbeeldige grens ergens op zee ligt, stelt de douane bij import de douanewaarde gelijk aan de CIF waarde.

Drains

Drains zijn (afsluitbare) openingen in de vloer van reefercontainers waarmee condenswater kan worden afgevoerd. In combinatie met de mate van opening van de drains kan de luchtvochtigheid in de reefer beïnvloed worden, waardoor de bederfelijke lading in betere conditie blijft tijdens het transport. De drains in een reefer worden ook wel vents genoemd.

Dry Bulk Container

Een container gebouwd om graan, poeder en andere vrij stromende vaste stoffen in bulk te vervoeren.

Dry Cargo

Lading die niet vloeibaar is en / of geen temperatuurregeling vereist.

Dry Cargo Container

Een container die is ontworpen voor het vervoer van andere goederen dan vloeistoffen.

Dry freight

Droge ladingen die niet hoeven te worden opgeslagen in gecontroleerde temperatuuromgevingen.

Drayage

Drayage wordt gedefinieerd als het transport van goederen over een korte afstand, meestal in hetzelfde geografische gebied. Drayage kan bijvoorbeeld het transport van een schip naar een magazijn zijn, waarbij dit vervoer slechts een onderdeel is van het totale transport. Drayage is een belangrijk aspect bij het transport van zendingen van en naar andere transportmiddelen zoals schip, vliegtuig en trein. Port drayage is de term die wordt gebruikt bij het transport van havens naar nabijgelegen locaties. De term drayage wordt ook gebruikt voor de vergoeding die voor dergelijke services wordt betaald.

DTHC

DTHC is de afkorting van Destination Terminal Handling Charge

Dual Use goederen

Voor alle exporterende bedrijven is het belangrijk op de hoogte te zijn van de regelgeving voor strategische goederen. Dit betreft militaire producten of Dual Use goederen. Dual Use goederen, ook wel goederen voor tweeërlei gebruik genoemd, zijn goederen, software en technologie die gewoonlijk worden gebruikt voor civiele (burgerlijke) doeleinden, maar die militaire toepassingen kunnen hebben, of kunnen bijdragen aan de productie of verspreiding van massavernietigingswapens. Dit zijn bijvoorbeeld kernwapens, chemische strijdgassen of biologische wapens. Toezicht op handel in dergelijke goederen is geregeld in verschillende internationale verdragen. Deze mogen niet worden uitgevoerd of doorgevoerd zonder vergunning. De uitvoer naar bepaalde landen is zelfs helemaal verboden. De douane controleert hier op.

Dunnage

Dunnage is het plaatsen van verschillende materialen – meestal hout – tussen de goederen ter bescherming, voor ventilatie, of om ruimte te maken voor bijvoorbeeld de vorken van een heftruck.

UIkit.ready(function() { UIkit.sticky('.sticky-nav', {boundary: true, top: 220}) });