{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek B

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

B/L (Bill of Lading)

De voorwaarden voor het vervoer van goederen over zee worden vastgelegd in een vervoersovereenkomst, cognossement of Bill of Lading (B/L) genoemd. Het is de leverancier die het cognossement uitgeeft. Het cognossement heeft drie belangrijke functies; het is een ontvangstbewijs, een bewijs van een vervoerovereenkomst en soms ook een eigendomsbewijs.

Er zijn veel verschillende soorten B/L's:

 • Amended B/L: Geeft een update aan van een Bill of Lading die de financiële status niet veranderd.
 • Cancelled B/L: wordt gebruikt om een verwerkte Bill of Lading te annuleren, meestal door de leverancier.
 • Clean B/L: Een ontvangstbewijs voor goederen die zijn afgegeven door een vervoerder met de vermelding dat de goederen in goede staat en toestand zijn ontvangen, zonder schade of andere onregelmatigheden. Als er geen notaties of uitzonderingen worden vermeld, wordt de B/L verondersteld in orde te zijn.
 • Combined B/L: heeft betrekking op vracht die met meer verschillende transportmiddelen vervoerd wordt.
 • Consolidated B/L: Twee of meer gecombineerde of geconsolideerde Bill of Ladings.
 • Corrected B/L: een Bill of Lading die een update aangeeft die resulteert in geld of andere financieel gerelateerde wijzigingen.
 • Domestic B/L: Een niet verhandelbare Bill of Lading, voornamelijk met routegegevens, gebruikt door truckers en expediteurs.
 • Express B/L: Een niet verhandelbare Bill of Lading indien er geen gedrukte exemplaren van de originele Bill of Lading zijn.
 • Freight B/L: Een vervoersovereenkomst tussen een leverancier en een freight forwarder. Het is een niet-verhandelbaar document.
 • Hitchment B/L: Deze Bill of Lading dekt een deel van een zending af omdat de gehele zending op meer dan één locatie is geladen.
 • House B/L: Deze Bill of Lading wordt afgegeven door een freight forwarder of consolidatie-organisatie voor één zending, met de namen, adressen en specifieke beschrijving van de verzonden goederen.
 • Intermodal/Multimodal/Combined Transport B/L: Dekt de lading af die vervoert wordt met verschillende vervoersmiddelen.
 • Long B/L: De B/L met op de achterkant de volledige algemene voorwaarden.
 • Negotiable B/L: Een Bill of Lading waarbij de verzender kan de eigendom van de goederen overdragen aan de bank die de koper vertegenwoordigt of rechtstreeks aan de koper van de goederen.
 • Non-Negotiable/Straight Consignment B/L: Een niet verhandelbare Bill of Lading. Deze B/L wordt gebruikt wanneer goederen rechtstreeks naar een geadresseerde worden verzonden.
 • On-Board B/L: Dit document wordt gevalideerd op het moment van laden voor transport. Veel voorkomend bij lucht- en zeevracht.
 • Optional Discharge B/L: Dit is een Bill of Lading waarbij de vracht op meer locaties gelost kan worden.
 • Order B/L: Deze Bill of Lading wordt meestal afgegeven door de leverancier, van wie de goedkeuring vereist is om tot een onderhandeling over te gaan.
 • Order Notify B/L: Deze Bill of Lading wordt gewoonlijk uitgegeven door leverancier met de aanvullende clausule dat de geadresseerde op de hoogte moet worden gesteld bij aankomst van de goederen. Een dergelijke vermelding aan de geadresseerde geeft de geadresseerde nog geen recht op de goederen.
 • Original B/L (OBL): Dit is een belangrijke Bill of Lading. Dit document is een waardedocument en geeft aan dat de genoemde partij eigenaar is van de goederen. Deze Bill of Lading is verhandelbaar.
 • Received-for-Shipment B/L: Deze Bill of Lading wordt gevalideerd op het moment dat de lading door de zeevaartmaatschappij wordt ontvangen, maar nog voordat deze wordt gevalideerd als 'aan boord'.
 • Reconciled B/L: Een Bill of Lading die de wijzigingen weergeeft tussen de instructies van de leverancier en hoe de zending daardwerkelijk is ontvangen. Dit levert een zeer nauwkeurige Bill of Lading op.
 • Short Term/Short Form B/L: Een Bill of Lading die geen beschreven voorwaarden op de achterkant van het document heeft.
 • Split B/L: Een Bill of Lading die gesplitst is vanaf een andere B/L.
 • Through B/L: Algemene documentatie wanneer meerdere transporteurs en meerdere vervoersmiddelen betrokken zijn bij het transport.
 • Voided B/L: Een Bill of Lading dat uit een gecombineerde Bill of Lading gehaald is.

BACAT

Het BACAT (Barge Aboard Catamaran) schip vertoont veel gelijkenissen met het LASH schip. Ook het BACAT schip vervoert gestandaardiseerde duwbakken. Het grote verschil ligt echter in de manier waarop de duwbakken worden geladen en gelost. Daar waar bij het LASH schip de duwbakken met een kraan worden geladen of gelost, worden ze bij een BACAT schip al drijvende van en aan boord gebracht.

Backletter

In de backletter wordt door de verscheper/verkoper een ‘letter of indemnity’ voor de vervoerder opgesteld in ruil voor een clean Bill of Lading.

BAF – BUNKER ADJUSTMENT FACTOR

Brandstofprijzen zijn onderhevig aan (grote) prijsschommelingen, daarom wordt door de rederij soms een bunkertoeslag aangerekend om de risico’s van prijsschommelingen te compenseren.

Bakboord

Bakboord is de linkerzijde van een schip.

Bale capacity

Bale capacity is het volume van een schip voor het vervoeren van zowel droge cargo als balen en pallets.

Barge

Een barge, of lichter, is een klein schip waar de goederen uit/in een groot schip in/uit worden overgeladen. Het grote schip heeft meestal niet de mogelijkheid om een rivier of kanaal te bereiken.

Bekende afzender (known shipper)

Known shipper wil binnen de luchtvracht zeggen dat een partij conform de regels bij de Koninklijke Marechaussee (KMar) en ACN geregistreerd is en bekend staat als veilige afzender.

BESC

Een aantal landen in Afrika vereist een waiver document voor alle import lading. Zo is een BESC (Bordereau Électronique de Suivi des Cargaisons) vereist voor alle zendingen naar Benin, Mali en Kameroen. De autoriteiten in de landen van bestemming kunnen zo reeds in de ‘pre-arrival fase’ van informatie worden voorzien over de zending, de afzender en de geadresseerde. Waivers bevatten de volgende informatie: naam van de shipper en consignee, manier van verschepen, omschrijving en waarde van de goederen, naam van het schip en de vrachtkosten. De waivers moeten voordat het schip arriveert in handen van de ontvangende autoriteiten zijn. Elk land heeft zijn eigen reglementering aangaande waiver documenten en geeft vaak ook een andere benaming per land.

Cotonou is de haven in Benin waarvoor een BESC vereist is. Bamako is de haven in Mali waarvoor een BESC vereist is. Douala is de haven in Kameroen waarvoor een BESC vereist is.

Betalend gewicht

Betalend gewicht is ontstaan als omrekenfactor binnen de luchtvracht om het onderscheid tussen volume en gewicht te overbruggen. Immers, 1.000 kg veren vragen een groter volume dan 1000 kg lood. Om dit onderscheid toch gelijk te kunnen belasten, heeft men omrekenfactoren afgesproken. Bij luchtvracht staat 1 cbm gelijk aan 167 kg. Bij zeevracht LCL wordt gesteld dat 1 cbm overeenkomt met 1000 kg, terwijl bij wegvervoer 1 cbm overeenkomt met 333 kgs (3 x metend). Het hoogste gewicht (volume of feitelijk) wordt belast.

Betalingscondities

Afhankelijk van de geboden dienst en klant-leverancierrelatie worden betalingsvoorwaarden (betalingscondities) afgesproken. Bij import worden de meeste kosten voor de klant door de logistiek dienstverlener voorgeschoten. Hierdoor zal de gebruikelijke betalingsvoorwaarde bij import zijn: betaling voor aflevering van de goederen. Bij The Freight Hero kan u als vaste klant overigens ook pas na levering betalen. Bij export is de gebruikelijke betalingsvoorwaarde : betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. In nader onderling overleg kan hier door middel van een speciale afspraak vanaf afgeweken worden. De overeengekomen betalingsvoorwaarde wordt schriftelijk vastgelegd.

Blokpallet

Een blokpallet heeft in de meeste gevallen afmetingen van 100 x 120cm. Een blokpallet wordt ook wel een 4-wegpallet genoemd. Dit omdat de pallet vanaf 4 zijden opgepakt kan worden door een heftruck.

Bolt seals

Sinds de invoering van het C-TPAT program (Customs Trade Partnership Against Terrorism) en de ISPS code (International Ship & Portfacility Security code) moeten zeecontainers, direct ná het laden, verzegeld worden met een High Security Seal. Deze verzegelingen moeten voldoen aan de vereiste ISO / PAS 17712 certificering. Deze stalen pin -bolt seals – verzegelingen en kabelverzegelingen zijn bedoeld om diefstal uit vrachtwagens tegen te gaan en het verstoppen en illegaal vervoeren van personen en gevaarlijke verboden stoffen in de containers te bemoeilijken. De verzegelingen kunnen eenvoudig en snel met de hand worden aangebracht. Het verwijderen van deze ‘stalen pin’ verzegelingen kan alleen met een zware betonschaar. In sommige – extreme- gevallen kan het verwijderen alleen met een slijptol. De verzegelingen zijn voorzien van een uniek nummer en/of barcode. Indien een beladen container bij een terminal voor export wordt aangeleverd zonder dat deze voorzien is van een dergelijke zegel, brengt het terminalpersoneel deze alsnog aan. Zij kunnen echter ook besluiten de container te blokkeren en de lading geheel/ gedeeltelijk te controleren alvorens een dergelijk zegel aan te brengen. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, komen voor rekening van de aflader cq. opdrachtgever.

BTI (Bindende Tarief Inlichting)

Om helemaal zeker te zijn van de te betalen douanerechten bij invoer, kan bij de douane een Bindende Tarief Inlichting (BTI) worden aangevraagd voor een specifiek product. Zo’n Bindende Tarief Inlichting is in de gehele EU van toepassing. Een dergelijke verklaring heeft een geldigheid van 5 jaar, waardoor de ondernemer het risico kan beperken voor wat betreft de invloed van invoerrechten op zijn inkoopprijs. De douane kan overigens wel besluiten de goederen anders in te delen, waardoor er een ander invoerrecht van toepassing is.

Bonded warehouse

Een door de douane geautoriseerd magazijn voor opslag van goederen waar vanuit de goederen eerst mogen worden getransporteerd zodra de invoerrechten en andere douaneverplichtingen zijn voldaan.

Booking

Afspraken met een vervoerder, vaak een scheepvaartmaatschappij of luchtvaartmaatschappij, voor de acceptatie en het vervoer van vracht. Een plaatsreservering op een schip voor het vervoer van goederen op eerder overeengekomen voorwaarden.

Borgbrief

Een borgbrief is een document waarbij de verscheper de rederij vrijwaart van de gevolgen van vorderingen die mogelijk voortvloeien uit de afgifte van een schoon cognossement (clean B/L) wanneer de goederen niet conform de omschrijving in het cognossement werden geladen.

Er bestaan twee soorten borgbrieven: borgbrieven voor kwantitatieve clausules en borgbrieven voor niet-kwantitatieve clausules. Wanneer het cognossement de basis is van een documentair krediet, eist de bank een schoon cognossement. Dit is een cognossement zonder reserves door de kapitein. Indien de goederen om één of andere reden niet conform geladen werden, zal de kapitein reserves willen aanbrengen op het cognossement. Indien hij dit doet is er geen schoon cognossement meer en zal de bank geen documentair krediet geven. Daarom worden in dit geval de reserves meestal niet opgenomen in het cognossement, maar wel vermeld op de mate’s receipt. Daarnaast wordt een borgbrief opgesteld, waarin de verscheper de kapitein (de rederij) vrijwaart van de mogelijke gevolgen daarvan.

Brandstoftoeslag

Diesel is naast personeel de grootste kostenpost van een wegvervoerder. Gedurende enkele jaren is de dieselprijs tot ongekende hoogte gestegen en nog steeds ondervindt deze hevige prijsschommelingen. Om niet maandelijks de bestaande prijsafspraken te moeten bijstellen, is besloten een percentage brandstoftoeslag over de transportprijzen te berekenen. Dit percentage wordt vooraf overeengekomen en kan maandelijks wijzigen.

Breakbulk

Breakbulk zijn goederen die door uitzonderlijk grote afmetingen cq. gewicht niet in of op een container per (zee)schip getransporteerd kunnen worden. Zodra het zeetransport toch per containerschip geschiedt, spreekt men over breakbulk verscheping. Indien deze goederen per speciaal (lees: niet container)schip getransporteerd worden, spreken we over conventionele verscheping.

Broker

Een broker is een partij die bemiddelt tussen een koper en een verkoper.

BTW (Belasting Toegevoegde Waarde)

Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) is een belasting die een overheid heft op de aanschaf van producten of diensten. BTW is een vorm van omzetbelasting die in 136 landen, waaronder de meeste Europese landen, wordt toegepast. De producenten en leveranciers verhogen de prijs van een product of dienst met het bedrag van de BTW, en vervolgens moeten zij dit bedrag aan de staat voldoen.

BTW 0%

In tegenstelling tot BTW op goederen bij invoer, wordt er BTW 0% belast over de dienstverlening bij invoer. Dat wil zeggen; op de eerste activiteit na invoer wordt BTW 0% belast. Voor sommige producten en diensten geldt een (gedeeltelijke of gehele) vrijstelling. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid van een nultarief. Het nultarief en de vrijstelling zijn niet hetzelfde. Bij prestaties die belastbaar zijn tegen het nultarief heeft de ondernemer recht op aftrek van de in rekening gebrachte voorbelasting, terwijl de vrijgestelde ondernemer deze aftrek ontbeert. Het (fiscaal relevante) verschil tussen beide manifesteert zich dan ook met name indien er zich na deze schakel in de productiekolom nog een andere schakel bevindt die met BTW moet factureren. In plaats van het nultarief is het dan ook beter te spreken over de vrijstelling met recht op vooraftrek. In de praktijk komt dit bij invoer overeen met alle handelingen die nodig zijn de goederen in het eerste magazijn te ontvangen. Ook op exporthandelingen naar buiten de EU wordt BTW 0% geheven. In de praktijk geldt dit voor alle handelingen na vertrek uit het magazijn.

BTW bij invoer

Op normale zakelijke binnenlandse transacties wordt BTW belast. BTW is een specifiek Europese belasting. Bij afname van goederen van een Europese, niet Nederlandse firma krijgt u als Nederlandse firma geen BTW belast; een zogenaamde intrastat transactie. Dit heeft te maken met de verrekenbaarheid van BTW door de onderneming en de verschillende BTW tarieven die de verschillende EU lidstaten berekenen. Bij een dergelijke transactie wordt de BTW door middel van het BTW nummer ‘over de grens’ verlegd. Omdat een buiten-Europese leverancier geen BTW kent, maar de overheid over deze goederen wel alsvast een BTW voorheffing wil ontvangen, is BTW bij invoer ingevoerd. BTW bij invoer wordt berekend over de douanewaarde inclusief de uitgetrokken invoerrechten. Er wordt dus ook BTW berekend over de invoerrechten. Deze BTW bij invoer dient door de onderneming in haar BTW administratie te worden meegenomen en zal dan worden verrekend met de ontvangen BTW. Uiteindelijk betaalt ook hier de eindconsument. BTW bij invoer bedraagt momenteel 19%.

BTW verlegging bij invoer

Als de importeur vaker vanuit buiten de EU goederen gaat invoeren, kan zijn accountant een verzoek tot BTW verlegging bij de belastingdienst indienen. Zodra deze verlegging verleend wordt, zal de BTW bij invoer niet meer direct hoeven te worden voldaan maar kan deze achteraf via de BTW aangifte worden verrekend.

BUC

Wanneer de brandstofprijzen onderhevig zijn aan grote prijsschommelingen, wordt door de rederij soms een bunkertoeslag of BAF (Bunker Adjustment Factor) of BUC (Bunker Contribution) gerekend om de risico’s van prijsschommelingen te compenseren.

Buitenprofiel (OOG)

Men spreekt van buitenprofiel of Out of Gauche ladingen als de afmetingen van de te verschepen goederen buiten de maten van de container vallen. Er wordt door de rederijen een OOG-toeslag berekend vanwege de lost slots. Waar de goederen uitsteken kunnen immers geen containers meer geladen worden.

Bulk schip

Alle schepen die zijn ontworpen voor het vervoer van bulklading zoals graan, meststoffen, erts en olie.

Bunker Adjustment Factor (Bunker Toeslag)

Wanneer de brandstofprijzen onderhevig zijn aan grote prijsschommelingen, wordt door de rederij soms een bunkertoeslag of BAF (Bunker Adjustment Factor) of BUC (Bunker Contribution) gerekend om de risico’s van prijsschommelingen te compenseren.