{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}

Termen logistiek T

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

T1

Om de goederen onder de regeling van extern communautair douanevervoer te brengen, moet u een aangifte T1 indienen bij de douane. Goederen worden dus niet ingeklaard, maar kunnen van douanedepot naar douanedepot onder toezicht van de douane worden vervoerd. Een T-document heeft een beperkte geldigheidsdatum. Het dient tijdig te worden aangezuiverd door een opvolgend document of het moet door middel van inklaring in het vrije verkeer worden gebracht of weer uitgevoerd worden naar buiten de EU. De douane spreekt van extern communautair douanevervoer wanneer niet-communautaire goederen van de ene plaats in de EU naar een andere plaats in de EU worden vervoerd. Ook wanneer het vervoer van niet-communautaire goederen gebeurt via een niet-EU-land, spreekt de douane nog steeds van extern communautair douanevervoer.

T2L / T2LF

Een T2F, T2L of T2L(F) is een herkomst document. Het toont aan dat de goederen die hierin aangegeven staan, uit het vrije verkeer van de Europese Gemeenschap komen. Deze documenten zijn van belang als goederen over zee van één deel van het douanegebied naar een ander gebied worden vervoerd. Als een schip uit internationale wateren een haven in de Europese Gemeenschap binnenloopt neemt de douane aan dat alle goederen die zich in het schip bevinden, van buiten de Europese Gemeenschap komen en dus niet-communautaire goederen zijn. Met een T2L of met een T2LF kan worden aangetoond dat de goederen uit het vrije verkeer van de Europese Gemeenschap komen.

  • T2F: Document waarmee goederen die overeenkomstig artikel 340 quater, lid 2, onder de regeling intern communautair douanevervoer worden vervoerd.
  • T2L: Document waarmee het communautaire karakter van goederen wordt aangetoond.
  • T2LF: Document ten bewijze van het communautaire karakter van goederen die bestemd zijn voor of afkomstig zijn uit een deel van het douanegebied van de Gemeenschap waar Richtlijn 77/388/EEG van de Raad niet van toepassing is.

Tare

Tare is het eigen gewicht van de container. In verband met landspecifieke gewichten per unit dient u hiermee rekening te houden bij de berekening van het maximaal toelaatbare ladinggewicht van de container.

Taric code

Taric code: Taric betekent Tarif Integrée Communautaire. In Taric is het gebruikstarief van de Europese Commissie opgeslagen in lijsten van goederen met de daarbij behorende douanerechten en bijzonderheden. Taric wordt gebruikt als basis voor het nationale gebruikstarief. Deze maakt deelt uit van de HS code.

Tariefcode

Zie HS-code

Terminal Handling Charges (THC)

Terminal Handling Charges of Container Service Charges (THC of CSC) zijn kosten voor de afhandeling van containers op de containerterminal. Deze kosten zijn van toepassing op containers die aan boord van een schip worden geladen, evenals op containers die worden gelost. De kosten variëren per haven en per land en worden door de rederij in rekening gebracht. De THC omvat het laden of lossen van de container op of van een vrachtwagen, het stapelen en transporteren naar of van de kraan. In de afgesproken incoterm is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de THC kosten.

TEU: Twenty Foot Equivalent Unit

De twee meest voorkomende internationaal gestandaardiseerde containertypes zijn 20 voet en 40 voet (20ft en 40ft). De lengte van een 20ft container is ongeveer 6 meter en die van een 40ft ongeveer 12 meter. Naargelang een zeeschip 20ft of 40ft containers laadt, of een combinatie van beide, zal het aantal containers dat het schip aan boord heeft verschillen. Om de capaciteit van een containerschip op een uniforme manier uit te drukken wordt het aantal containers dat het schip kan laden omgezet in een aantal containers van de kleinste maat (20ft). Een 40ft container wordt beschouwd als twee containers van 20ft of twee TEU. Soms verwijst men ook naar FEU (Forty Foot Equivalent Unit), dit wordt in de praktijk echter zelden gebruikt. Hoeveel TEU een container is, wordt berekend door de werkelijke lengte van de container in voet te delen door 20. Voor tariffering worden kosten vaak per TEU aangeduid. Dat wil zeggen dat deze kosten verdubbelen voor 40ft units. TEU wordt daarnaast ook gebruikt om de nominale capaciteit van een containerschip of containerterminal aan te geven en ook voor statistieken van containeroverslag in havens.

TIR vervoer

De letters TIR staan voor Transports Internationaux Routiers. De TIR-overeenkomst is van toepassing op vervoer van goederen tussen een douanekantoor van vertrek in het ene land en het kantoor van bestemming in een ander land. De betrokken landen moeten aangesloten zijn bij de TIR-overeenkomst. Dit vervoer van goederen verloopt over één of meer grenzen. De EU wordt als één land beschouwd. Ook kan de TIR-regeling worden toegepast op vervoer van goederen van het ene EU-land naar een ander EU-land, via een niet-EU-land waarmee geen overeenkomst voor de toepassing van gemeenschappelijk douanevervoer is gesloten.

To order

Om de verhandelbaarheid van een BL te verhogen, kan deze uitgemaakt worden aan toonder door de term ‘to order’ in het vak van consignee te vermelden. Omdat er zo geen daadwerkelijke ontvanger in het BL vermeld wordt, zal de rederij de goederen vrijgeven aan de partij die als eerste een origineel BL in de haven van lossing overlegt. Het originele BL dient correct geëndosseerd te zijn door zowel afzender als ontvanger, en door alle partijen die het BL door verhandeling in handen hebben gehad. Hierdoor kan een zending tijdens het transport naar bestemming verschillende keren van eigenaar zijn veranderd.

Tracking & tracing

Tracking and tracing is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip om te kunnen bepalen waar goederen zich fysiek binnen de keten bevinden. Werd allereerst gebruikt door partijen als UPS en DHL om klanten inzage te geven in waar pakketten en expressdocumenten zich ophielden, maar is inmiddels ook binnen de goederenlogistiek ingeburgerd. Bij elk behandelingsstation worden de goederen geïndentificeerd en naar de software teruggekoppeld. Hierdoor kan de status van de zending bepaald worden.

Transit Time (TT)

De Transit time (TT) is de geplande reistijd van haven tot haven. Deze reistijd is vastgesteld aan de hand van ervaringscijfers, maar kan niet als vaststaand gegeven worden gezien. Door onvoorziene omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. Zeker als de bestemming niet direct wordt aangedaan maar via (diverse) hubs loopt, kan de geplande reistijd afwijken.

Transport and Terminal Charges (TTC)

Transport and Terminal Charges (TTC) zijn extra kosten, boven op de zeevracht, die de rederij rekent voor het behandelen van de containers op de containerterminal vóór ze aan boord van het schip worden geladen. Deze kosten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het lossen van de container van de vrachtwagen, het stapelen en bij lading het vervoer van de stapelplaats tot net onder de kraan. Deze toeslag wordt belast bij LCL zendingen.

Transportverzekering

Het risico op schade is altijd aanwezig, ongeacht hoe zorgvuldig er wordt gewerkt. Daarom biedt The Freight Hero klanten de mogelijkheid gebruik te maken van onze standaard transportverzekering. Wilt u gebruikmaken van deze service, dan is het belangrijk dat u dit bij de boeking op uw dashboard aanvinkt.

Transtainer

Een transtainer is een heftoestel waarmee containers worden geladen op of gelost van spoorwagons. Het is een portaalkraan die meestal op rails rijdt en wordt opgesteld over een spoorbundel op een containerterminal.De containers worden door de transtainer langszij de spoorbundel geplaatst, waarna ze door straddle carriers verder worden vervoerd naar het opslagterrein. Transtainers worden soms ook ingezet op opslagterreinen van containerterminals voor het stockeren van containers in grote blokken. In dat geval rijden de transtainers op luchtbanden.

Trimmen

Trimmen is het effen leggen van de lading in geval van bulklading.

Twenty Foot Equivalent Unit

TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) is de eenheid van de capaciteit van een containerschip, van een containerterminal en van de statistieken van de containeroverslag in een haven. De twee meest voorkomende international gestandaardiseerde containers zijn deze van 20ft en 40ft lang. Al naar gelang het schip 20ft of 40ft containers, of een combinatie van beide, laadt zal het aantal containers dat het schip aan boord heeft verschillen. Om de capaciteit van een containerschip op een uniforme manier uit te drukken wordt het aantal containers dat het schip kan laden omgezet in een aantal containers van de kleinste maat, namelijk die van 20ft lang. Een container van 40ft wordt beschouwd als twee containers van 20ft of twee TEU. Hoeveel TEU een container is, wordt berekend door de werkelijke lengte van de container te delen door 20. In de kostensfeer wordt er vaak melding gemaakt van kosten per TEU. Dat wil zeggen dat deze kosten verdubbelen voor 40ft units.

Twistlock

Een twistlock is een speciale dubbele pin waarmee op elkaar gestapelde containers worden vastgemaakt. De pinnen hebben een ovale kegelvorm en passen precies in de ovale openingen in de corner posts (hoeken) van een container. Door de pin over een hoek van 90 graden te draaien, zitten ze vast. Door de twee pinnen vast te maken in twee naast of boven elkaar staande containers, zijn de containers aan elkaar vastgekoppeld.

UIkit.ready(function() { UIkit.sticky('.sticky-nav', {boundary: true, top: 220}) });