{{ 'Sea Freight' | trans }}

{{ 'Air Freight' | trans }}

{{ 'Sea Freight' | trans }}
{{ 'Air Freight' | trans }}
Transport%20gevaarlijke%20goederen

Vallen uw goederen onder de gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke goederen zijn tegenwoordig op bijna alle containerschepen te vinden. Soms worden de verschillende stoffen in zulke hoeveelheden vervoerd, dat bij een ongeval het hele containerschip verwoest wordt. Daarom moeten de regels voor het vervoer van gevaarlijke goederen strikt in acht worden genomen om hun risicopotentieel niet verder te vergroten. Helaas zijn er genoeg voorbeelden van zeer ernstige ongevallen op zee met doden, gewonden en schadeposten van miljoenen. De rampen met de containerschepen MSC Flaminia in 2012, Hyundai Fortune in 2006 en Hanjin Pennsylvania in 2002 trokken door hun omvang ook buiten de professionele wereld de aandacht.

Hoe worden gevaarlijke goederen gedefinieerd?

Gevaarlijke goederen zijn ladingen die door hun aard en eigenschappen risico's kunnen opleveren voor het leven, de gezondheid, eigendommen en het milieu tijdens het transport. Ze bestaan in alle drie de fysische toestanden - als vast, vloeibaar of gas.

Veel gevaarlijke goederen zijn onmisbaar voor de vervaardiging van producten waarvan de vooruitgang en de wereldhandel afhankelijk zijn - zoals auto's, kunststoffen, elektronica en farmaceutische producten. Andere gevaarlijke stoffen maken deel uit van ons dagelijks leven en worden door veel mensen op het eerste gezicht niet geïdentificeerd als gevaarlijke stoffen, zoals parfumflessen, oplaadbare batterijen, reinigingsmiddelen of spuitbussen. Maar ook deze tamelijk onopvallende gevaarlijke goederen vereisen een speciale behandeling bij het transport.

Vervoer van gevaarlijke goederen

Niet alleen expediteurs van gevaarlijke goederen die gespecialiseerd zijn in het vervoer van gevaarlijke goederen moeten over specialistische kennis beschikken. De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen gelden al voor de fabrikant, de afzender en ook de afnemer moet voor de aankoop zich vergewissen van de geldende regels voor het transport van zijn goederen.

Als u uw goederen overdraagt aan een freight forwarder, betekent dit niet dat u ook uw verantwoordelijkheid voor een correcte etikettering en documentatie overdraagt. Als uw zending gevaarlijke goederen niet aan de voorschriften voldoet, moeten de freight forwarder en zijn transporteurs de zending weigeren.

Internationale verdragen

De voorschriften voor het hanteren en stuwen van gevaarlijke goederen zijn onderverdeeld in internationale en nationale eisen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende vervoerswijzen, waarbij de afzonderlijke conventies grotendeels met elkaar in overeenstemming zijn.

Op het vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht zijn de internationale regels van de International Air Transport Association (IATA) en de International Civil Aviation Organisation (ICAO) van toepassing:

 • IATA DGR (Regeling gevaarlijke goederen)
 • ICAO TI (Technische instructies voor het veilig vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht)

Het vervoer per spoor, over de weg of over de binnenwateren wordt geregeld door Europese of internationale verdragen.

 • RID (Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen)
 • ADR (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)
 • ADN (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren)

De rechtsgrondslag voor het vervoer van gevaarlijke goederen over zee is hoofdzakelijk gebaseerd op drie internationale verdragen:

 • SOLAS (Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974)
 • MARPOL (Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973)
 • CSC (internationale overeenkomst voor veilige containers)

Het SOLAS-verdrag wordt aangevuld met verschillende codes. De IMDG-code is van toepassing op zeevervoer per containerschip.

Voorschriften voor gevaarlijke goederen in Nederland

De internationale regels van het ADR (wegvervoer), ADN (binnenvaart), RID (spoorvervoer) en de ICAO (luchtvervoer) zijn door Nederland geheel overgenomen.

Vrachtwagen transport

The Freight Hero waarschuwt en adviseert klanten altijd wanneer wij vermoeden dat de goederen onder de voorschriften voor gevaarlijke goederen vallen. In eerste instantie dient uw leverancier u echter op de hoogte te brengen van de aard van de goederen en het bijbehorende risico. En ook u, als opdrachtgever voor een transport, moet kunnen aantonen dat u genoeg onderzoek heeft gedaan naar het risico dat het transport van de goederen met zich meebrengt. Uw leverancier is bovendien verantwoordelijk voor de juiste etikettering en verpakking van de gevaarlijke goederen. Als het vervoersdocument ontbreekt of als de zending niet correct is verpakt, mag de vervoerder de gevaarlijke goederen niet accepteren en ontstaan vaak voor u als koper extra kosten.

De juiste beschrifting

De IMDG-code deel 5 bevat de vereisten voor de etikettering, het kenmerken en documentatie van zendingen gevaarlijke goederen. Pakketten die gevaarlijke goederen bevatten, moeten voorzien zijn van de juiste technische naam en UN-nummer, zelfs als ze later worden verpakt in bijvoorbeeld een container. Minimumafmetingen, verhoudingen en lettergroottes van de belettering, evenals extra markeringen en uitzonderingen zijn nauwkeurig geregeld.

Speciale regels voor kleine hoeveelheden

Voor het vervoer van gevaarlijke goederen in kleine hoeveelheden bestaan vereenvoudigde regels. Indien gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden of in vrijgestelde hoeveelheden worden verpakt, ontslaat dit u niet van de verplichting tot het aanbrengen van etiketten, markeringen en documenten. Bij zeevervoer is in alle gevallen, zelfs voor vrijgestelde hoeveelheden, een vervoersdocument vereist, dat de aanvullende vermelding "Gevaarlijke goederen in vrijgestelde hoeveelheden" moet bevatten.

Vrachttransporteenheden zoals containers en tanks die gevaarlijke goederen of resten van gevaarlijke goederen bevatten, zijn gemarkeerd met borden. De symbolen, kleur en etikettering van de borden komen overeen met de etiketten op de afzonderlijke verpakkingen, maar hun afmetingen zijn aanzienlijk groter. De symbolen moeten ook nog steeds herkenbaar zijn als ze al drie maanden in zeewater liggen. De vrachtcontainers hebben in totaal vier borden, één aan elke lange zijde en één aan elk uiteinde. In de vervoersdocumenten moeten de aard en de hoeveelheid van de goederen en de risico's ervan nauwkeurig worden beschreven. De vereiste informatie omvat bijvoorbeeld het UN-nummer en de gevarenklasse van de goederen. De belangrijkste functie van de transportdocumenten is dat de stof tijdens het transport snel kan worden geïdentificeerd. Dit is de enige manier om in een noodsituatie onmiddellijk en vooral correct te reageren. De reddingsdiensten, die op zee in de eerste plaats bestaan uit de bemanning van het schip zelf, moeten weten of een brand van gevaarlijke goederen met zeewater kan worden geblust, of dat de specifieke lading alleen maar heviger reageert in contact met zeewater en zelfs tot een explosie leidt. Binnen de kortste tijd moeten vragen als volgt worden beantwoord: Welke gevaren brengt de stof met zich mee? Moet er een chemisch beschermend pak worden gedragen? Hoe moet een gewonde die in contact is gekomen met de stof worden behandeld?

De noodzakelijke informatie in de vervoersdocumenten is:

 • UN-nummer
 • Technische naam
 • Gevarencategorie
 • Verpakkingsgroep
 • Welke schadelijke stof deze bevat voor het zeemilieu

Cma cgm containerschip

Op het schip zelf

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen zijn zeer uitgebreid en vereisen specialistische kennis. Aan de ene kant gaat het om de beslissing over de bergruimte. Gevaarlijke goederen met een laag vlampunt mogen bijvoorbeeld niet aan direct zonlicht worden blootgesteld en mogen niet in de buurt van ontstekingsbronnen zoals motoren worden vervoerd. Voor veel gevaarlijke goederen is een bergruimte achter de bovenbouw van het schip uitgesloten, omdat deze beschermd moeten worden tegen rondvliegende vonken uit de schoorsteen van het schip. Giftige stoffen mogen niet in de leefruimte van de bemanning kunnen binnendringen. Aan de andere kant moeten strikte scheidingsregels in acht worden genomen, gebaseerd op de compatibiliteit of onverenigbaarheid van de goederen met elkaar. Daarom moeten de kapitein en de ladingsofficier van elk zeeschip dat gevaarlijke goederen vervoert een speciaal opleidingscertificaat voorleggen. Dergelijke opleidingscertificaten zijn ook vereist van walpersoneel. Niet alleen de stuwageplanner, maar in principe iedereen die betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke goederen valt onder deze verordening. Het schip zelf heeft ook een goedkeuring nodig voor het vervoer van gevaarlijke goederen, die de structurele geschiktheid ervan certificeert en precies aangeeft welke gevarenklasse waarheen vervoerd mag worden.

De meeste gevaarlijke goederen bevinden zich in standaard containers. Sommige gevaarlijke goederen met een laag vlampunt kunnen in gekoelde containers worden vervoerd, voor andere gevaarlijke goederen is dit temperatuurgecontroleerde transport zelfs verplicht. Het vervoer per gekoelde container is echter een van de duurste vormen van zeetransport en de kosten worden dan ook doorberekend aan de klant. Sommige rederijen zijn om veiligheidsredenen begonnen met het vervoer van calciumhypochloriet in gekoelde containers, hoewel dit niet verplicht is. Zolang de koelcontainer werkt, is dit een zeer goede zaak, omdat de temperatuur van de stof onder controle is. Soms gaat er echter een onderdeel kapot, waardoor de elektricien van het schip onder een bepaalde tijdsdruk komt te staan, vooral in tropische wateren. Bovendien moeten er voldoende reserveonderdelen aan boord zijn voor reparaties. Een geavanceerde methode voor de bewaking van koelcontainers is gebaseerd op satellietgegevensoverdracht, waarvoor de container is uitgerust met een speciaal modem en antenne. Het komt voor dat het walbewakingsteam het schip midden in de nacht via de satelliettelefoon belt om hen te informeren dat de temperatuur van een gekoelde container buiten de limiet is gekomen.

Kort overzicht van de klassen gevaarlijke goederen

De nummering van de klassen van de gevaarlijke goederen geeft geen informatie over de mate van het gevaar.

Gevaarlijke goederen van klasse 1: explosieven.

Dit zijn bijvoorbeeld signaallichamen, flitspoeder, munitie, TNT. Klasse 1 is een "selecte" klasse. Dit betekent dat alleen de in de lijst van gevaarlijke stoffen vermelde voorwerpen tot het transport worden toegelaten, geen andere goederen. Wat de verpakkingsvoorschriften betreft, zijn er verschillen tussen deze klasse en de andere klassen. De klasse is onderverdeeld in zes subklassen, waarvan klasse 1.1 de gevaarlijkste is omdat het stoffen bevat die massaal kunnen exploderen.

Gevaarlijke goederen van klasse 2: ontvlambare, niet ontvlambare niet giftige gassen en gifte gassen.

Deze klasse omvat brandbare, niet-ontvlambare, niet-ontvlambare, niet-toxische en giftige gassen. Tot deze klasse behoren onder meer acetyleen, navullingen voor aanstekers, gas als koelmiddel, gekoelde edelgassen, gasvormige insecticiden.

Gevaarlijke goederen van klasse 3: brandbare vloeistoffen.

Deze omvatten bijvoorbeeld parfums, alcoholen, brandstoffen, verven/oplosmiddelen.

Gevaarlijke goederen van klasse 4: brandbare vaste stoffen, spontaan ontvlambare stoffen, stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen.

Voorbeelden zijn aluminiumpoeder, films op basis van nitrocellulose, lucifers, kolen, nat katoen, onstabiel vismeel, lithium, natrium, celluloid.

Gevaarlijke goederen van klasse 5: Oxiderende stoffen en organische peroxiden.

Stoffen van subklasse 5.1 zijn niet noodzakelijkerwijs zelfontvlambaar, maar kunnen de verbranding van andere stoffen veroorzaken door het vrijkomen van zuurstof. Stoffen van subklasse 5.2 zijn chemisch onstabiel, kunnen explosief ontbinden en snel verbranden. Klasse 5 omvat bijvoorbeeld calciumpermanganaat, kaliumnitraat, natriumperoxide, waterstofperoxide en calciumhypochloriet.

Gevaarlijke goederen van klasse 6: giftige en besmettelijke stoffen.

Voorbeelden zijn arseen, cyaniden, giftige desinfectiemiddelen, kwikverbindingen, anti-klop mengsel voor motorbrandstof, nicotine, traangaskaarsen, oplosbare loodverbindingen, pesticiden, medisch afval.

Gevaarlijke goederen van klasse 7: radioactieve stoffen.

Gevaarlijke goederen van klasse 8: bijtende stoffen.

Deze stoffen kunnen niet alleen het levende weefsel beschadigen, maar ook het schip. Ze kunnen giftige gassen ontwikkelen tijdens de afbraak bij hoge temperaturen. Deze klasse omvat onder meer broom, zuren, zuren, natriumhydroxide, corrosieve desinfectiemiddelen, rookbommen, formaldehydeoplossingen.

Gevaarlijke goederen van klasse 9: diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen.

Deze omvatten asbest, schuimbare polymeerkorrels, gestabiliseerd vismeel, castor bonenzaden, airbags, milieugevaarlijke stoffen, lithium-metaalbatterijen, lithium-ionbatterijen.

Let dus op wat voor soort goederen u importeert of exporteert, en of deze onder het lijstje van gevaarlijke goederen vallen. De eerste klant die via The Freight Hero explosieven wil importeren, moet zich nog melden. Deze klant kunnen wij ook niet helpen bij het transport, daarvoor zijn gespecialiseerde bedrijven. We hebben echter wekelijks klanten die parfums, verf of producten met batterijen in kleinere hoeveelheden importeren. Dat is geen probleem, zolang wij ruim op tijd weten wat voor soort goederen het precies betreft. U, als klant, moet zich dan wel realiseren dat het hier om gevaarlijke goederen gaat, waar iets meer regelwerk bij komt kijken.

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}

The Freight Hero
in action

The Freight Hero is gespecialiseerd in het importeren en het exporteren van goederen naar en van Europa. Op het boekingsplatform van The Freight Hero selecteert u uw container en/of luchtvracht en ontvangt gelijk een scherp all-in tarief. U boekt direct en u kunt uw zending real time op uw eigen dashboard volgen. Door de uitstekende handelsrelaties met rederijen en (lucht)havens in meer dan 200 landen is The Freight Hero in staat om dagelijks te voorzien in containervaarten en luchtvrachten afkomstig van meer dan 200 bestemmingen wereldwijd. Bekijk de animatie door op play te klikken en... bespaar tijd en geld!

Meer over The Freight Hero
UIkit.ready(function() { UIkit.sticky('.sticky-nav', {boundary: true, top: 220}) });